Göteborg 2050 »»

[Publicerad 2002-05-03]

Kretsloppet cirkulerar fullt ut 2050

Resursverksamme Kaj Andersson, ansvarsperson för avfall, vatten och reningssystem i Göteborg år 2050 har valt mötesplats till Hisingens Parkbad vid Kvillebäckens utlopp. Miljötänkandet är självklart hos var man nu för tiden och hög status har alla de som arbetar inom detta fält. Resursverksamma kallas de. Kaj har lovat att guida oss genom de väl fungerande systemen för stadens vatten- och avfallstrygghet.

Rent vatten

– Jag är nöjd med vattenmiljön i Göteborg. Medborgarna och turisterna möter vattenspegeln i hela staden och kranvattnet är vår främsta och sundaste dryck. Göteborgsvattnet har gott rykte. Regnet och snön är renare än förr och systemen inom skogsbruk och industrier längs älven norrut och runt Vänern släpper inte ut några skadliga ämnen. De tre nya badplatserna i älven utnyttjas förstås flitigt om sommaren.

Svartvatten

Svartvattensystemen är införda fullt ut. Det tar hand om bad- och duschvatten och vattentoaletternas avlopp.Nu har vi många lokala renarstationer för svartvatten som ger fint naturligt gödslam till jordbruket. Regionala reningsverk ute i Rya här på Hisingen tar hand som vatten från disk och tvätt i hushållen och de småindustrier som inte har egna kretsloppsreningsstationer. Numera släpps ju inte längre några farliga kemikalier ut i avloppet, så skadliga ämnen i slam har minskat kraftigt.

Enkelt och självklart att leva i kretsloppssystemet

Vi har väl bra avfallssorteringssystem. God märkning och automatiserade system har gjort att de små beslutens terror både vid köp och sortering är borta. Vi har en lägsta godtagbar standard på det mesta. Hemtorgen och närpunkterna i bostadsområdena och stadsdelarna är viktiga delar i systemet. Komposterna är ofta småskaliga och välskötta och mullen används lokalt.

Avfallskraft

– Titta på vår erfarenhet av avfallsförbränning! Vi var stolta redan för 80 år sedan men nu ser vi frukten av vår syn att avfall är en resurs fullt ut. Fjärrvärmenätet, bl a med spillvärme från förbränning av avfall är utbyggt. I Sävenäs bränner vi restavfall som finns efter sortering tillsammans med biomassa och vi kan använda askan som gödning i skogen. En separat liten linje förbränner farligt slam från Västra Götalandsregionens reningsverk. Det mesta och helt ofarliga avloppsslammet går ju till jordbruket, men av denna minimala mängd farligt slam tillsammans med muddermassor tillverkas numera lättklinkers i bunden form och kommer till nytta i markbyggnadsarbeten. Vi avslutar intervjun med att ropa till oss en liten Älvsnabbare som är på väg till Klippan, där skiljs vi åt på kajen.Pia Sundh
Göteborg 2050