Utbildning »»

[Publicerad 2002-03-09]

Skaffa betyg - utan att sitta i skolbänken

Foto: Peter Svenson
Foto: Peter Svenson

Att stå med ett betyg i handen är en klar fördel när man söker jobb och ett måste för att kunna skaffa sig högre utbildning. I Göteborg pågår ett pilotprojekt där personer med yrkeskunskap, men utan betyg, genom så kallad validering ändå kan få ett betyg.

Göteborgs stad har, tillsammans med Kristianstad och Katrineholm, ingått i ett nationellt pilotprojekt för validering av reell kompetens. Det vill säga ett projekt för att dokumentera den kunskap och kompetens som många skaffat sig utanför skolan. Kompetens som ofta motsvarar det som lärs ut på många utbildningar.

– Det finns ett lärande utanför skolan som vi varit dåliga på att synliggöra, säger Karin Holmberg-Lundin, chef för arbetsmarknadsenheten på Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg.

– Valideringen är alltså till för dem som saknar dokumentation på vad de kan. Kompetensen kan de ha skaffat sig i Sverige eller i utlandet, fortsätter Karin.

Hon tar exemplet med ett vårdbiträde som jobbat i många år, som vill läsa till undersköterska. Han eller hon kan då via valideringen få sina kunskaper bedömda som ett led i utbildningen. Biträdet kan då slippa flera moment i undersköterskeutbildningen och studietiden förkortas. Det är också en positiv bekräftelse, något som visar att ”jag kan nånting”.

Validering på arbetsplatsen

Valideringen sker alltid på en arbetsplats, dock inte validantens egen. Validanten får utföra sina arbetsuppgifter under en valideringshandledares översyn. Handledaren är utbildad speciellt för detta, och går sedan igenom valideringen tillsammans med en lärare som betygsätter resultatet.

– Valideringen sker enligt noggranna rutiner som håller samma kvalitet som om vi skulle utföra hela utbildningen. Vi ser när vi validerar vuxna att de oftast kan mer än de ungdomar som läser motsvarande kurser på gymnasiet.

– Gymnasieskolans program är ju yrkesförberedande. Men man måste jobba några år för att få den fullständiga kompetensen, klargör Karin.

Dåliga på att ta tillvara invandrarnas kompetens

Hon tycker att vi i Sverige är dåliga på att ta tillvara på kompetensen hos invandrare och flyktingar. Personer ur den sistnämnda gruppen kanske till exempel inte fått med sig sina papper när de tvingats lämna sina forna hemländer. Internationellt sett kan det vara intressant att notera att flera länder började med validering innan Sverige. Karin nämner Storbritannien, Frankrike och Finland som föregångare på området.

De områden där det för göteborgaren finns möjlighet att validera är omvårdnad, barn och fritid, fastighet, bygg, svets, underhållsteknik, verkstadsteknik, data och för arbete med funktionshinder och habilitering. Frågan om validering har drivits hårdats inom de områden som har störst behov utbildad arbetskraft. Under år 2001 validerades 582 personer, varav cirka hälften inom området vård och omsorg.

Under detta år gissar Karin att det totala antalet validerade kommer att öka till cirka ettusen. För närvarande är valideringen begränsad till att gälla för dem som vill skaffa sig gymnasiekompetens, men även Göteborgs Universitet har visat stort intresse för metoden. En samverkansgrupp för att utveckla validering på olika nivåer har bildats.

– Det pågår ett utvecklingsarbete för att göra det möjligt för alla göteborgare att validera sina kunskaper. Valideringen är en viktig metod i det livslånga lärandet, säger Karin Holmberg-Lundin.

Thorbjörn Jonsson
Vuxenutbildningen Göteborg


Fakta: Vuxenutbildningen i Göteborg

Vuxenstudier ska utformas efter de studerandes erfarenheter, behov och förutsättningar. Det är ambitionen hos Vuxenutbildningen Göteborg. Vuxenutbildningen Göteborg är den kommunala förvaltning som har det samlade ansvaret för att göteborgarna får rätt utbildning, att arbetsmarknadens efterfrågan på vuxenutbildning möts och att vuxenutbildningen utvecklas och förnyas.

Centralt på Vuxenutbildningen, på Skånegatan 20, sker vägledning för sökande till de olika utbildningarna och kurserna. Hit söker man också för validering av informella kunskaper inom olika yrkesområden.

Lokalt har Vuxenutbildningen enheter i Angered, Hisingen, Väster, Öster och Centrum. Dessa kan framför allt ge vägledning och information om grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och orienteringskurser.

Vuxenutbildningen Göteborg är inte bunden till någon speciell skola, utan beställer utbildningar av ett antal olika utbildningsanordnare. Dessa kan vara studieförbund, folkhögskolor, privata anordnare eller det kommunala bolaget Studium (före detta Komvux). För närvarande har Vuxenutbildningen Göteborg avtal med ett tjugotal utbildningsanordnare.

Vuxenutbildningen riktar sig till alla vuxna i Göteborg men vissa grupper betraktas som mer prioriterade. Det gäller arbetslösa eller de som kommer att bli arbetslösa, de som saknar grundläggande kunskaper i till exempel svenska, matematik och engelska, och de som saknar treårig gymnasieutbildning.